Parts of a Plant / Tree used in Siddha Medicine – தருவங்கம்

parts of a plantParts of a Plant / Tree used in Siddha Medicine – தருவங்கம்

The several parts of a plant or Tree used in making Siddha medicine.

தருவங்கம் என்பது மரத்தின் பல பாகங்களை (அங்கங்களை)க் குறிப்பதாகும்.
தரு + அங்கம் , அதாவது மரத்தின் பல பாகங்கள்.

Continue reading “Parts of a Plant / Tree used in Siddha Medicine – தருவங்கம்”